1 FGOS   2 VneurochDeyat
3 Detskii sad   4 ProfilactVigoranii
5 VospitRapota   6 SovrObrTechn
7 Nastavnichestvo   8 FunctGramotn